Jalousi er en kompleks følelse, som mange forbinder med kærlighed, men den kan også opstå blandt venner og familiemedlemmer. Jalousien indebærer altid en tredjepart, som opleves som en trussel mod det eksisterende. Følelsen kan skabe ubehag og smerte hos de involverede parter og indebærer aspekter af forskellige andre følelser. Med hjælp fra en psykolog hos Det Sunde Sind kan du selv eller sammen med din partner håndtere negative tanke- og adfærdsmønstre.

 

Hvad er jalousi?

Jalousi er en følelse, som mange kan opleve i løbet af livet. Den er meget kompleks og kan både indebære frygt for at blive forladt eller at miste nogen, man holder af, samt vrede eller ydmygelse. Følelsen kan derudover opstå i forbindelse med lavt selvværd, eller den generelle tro på sig selv som menneske. Har man en negativ opfattelse af sit eget værd, er det nemt at komme til at tro, at andre har samme overbevisninger som én selv.

Følgende bekymringer kan f.eks. ligge til grund for og give anledning til jalousi:

 • Frygt for at blive forladt af sin partner, f.eks. på grund af utroskab eller hvis han/hun foretrækker en anden
 • Bekymringer om, hvorvidt den anden part elsker én højt nok, og at man ikke er god nok til ham/hende
 • Frygten for, at éns rolle eller position er i fare, f.eks. i en søskendeflok eller vennekreds

Mange vil måske forveksle misundelse med følelsen af jalousi. Der er dog en væsentlig forskel mellem disse to følelser. Jalousi vil altid indebære en tredje part, der opfattes som en trussel mod f.eks. parforholdet eller den eksisterende dynamik i en social relation. Misundelse derimod opstår i højere grad i forbindelse med, at andre måske kan eller har noget, man ikke selv har.

 

Parforhold

De fleste kender til problemer relateret til jalousi i parforhold. Jalousien kan vise sig i forsøget på at udspørge og kontrollere sin partner, eksempelvis ved kritiske spørgsmål om sms’er, fester, samtaler eller aftaler. Bliver jalousien mere gennemgribende, kan det være meget destruktivt og belastende for begge parter i forholdet. Det får normale aktiviteter, som f.eks. at gå på arbejde, kan vække stor utryghed samt være grundlag for konflikt.

Jalousi kan også opstå i søskendeflokke. Usikkerhed omkring éns position i familien kan fremme jalousien. Det samme kan manglende opmærksomhed fra sine forældre eller søskende. Derudover kan jalousi forekomme blandt kolleger på arbejdspladser, og den kan opstå mellem venner.

Jalousi, jalouxi, psykolog København

Jalousiens mange ansigter

Jalousi kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Typisk vil den jaloux person opleve:

 • Vrede, raseri og frustration
 • Tristhed
 • Skam
 • Mistillid
 • Ydmygelse
 • Angst

 

Jalousien kan også medføre fysiske symptomer, og indebærer bl.a.:

 • Hjertebanken og uro
 • Ondt i maven eller kvalme
 • Spændinger i kroppen
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Let til gråd
 • Søvnbesvær

 

Måden man oplever jalousi på, varierer fra person til person. Men den bunder ofte i en usikkerhed over egen position, eller angst for at miste nogen. Nogle vil reagere med vrede, frustration eller kontrollerende adfærd, og dette kan være drænende. Drænende for den, som er jaloux, men også for den, som gentagende gange oplever en mistillid og skepsis fra sin partner.

Hos andre vil jalousien vise sig mere passivt ved tristhed og måske endda flovhed og skam over, at man er jaloux. Jalousien kan dog i begge tilfælde blive nedbrydende og fylde så meget mentalt, at den enkelte bliver ude af i stand til at ’slukke’ for de negative tankemønstre.

 

Årsager til jalousi

Jalousien kan have mange årsager. Hvad enten jalousien er udløst af tidlige oplevelser, eller den dukker op i den enkeltes bevidsthed i perioder, kan det ofte være en god idé at undersøge de dybereliggende årsager. Dette kan give en bedre forståelse af egne reaktioner, og dermed også være et udgangspunkt for at skabe forandring.

 

Faktorer, som kan udløse jalousi

Jalousi opstår sjældent ud af det blå, og for nogle udvikles en øget tendens til jalousi hvis de har været udsat for et tillidsbrud eller svigt. Episoder med f.eks. utroskab eller omsorgssvigt kan føre til jalousi, idet oplevelsen af svigt kan skabe en vedvarende frygt for at blive forladt af sin partner eller andre samt en følelse af mindreværd. Dette kan lede til øget opmærksomhed for tegn på, at der måske vil opstå et svigt igen og være meget drænende for det mentale overskud.

Tidligere relationer og oplevelser kan altså have en stor betydning for den enkeltes måde at forme nye relationer og tackle udfordringer i f.eks. parforholdet på. Oplevelser i barndommen kan på den måde danne grundlag for uhensigtsmæssige tanke- og reaktionsmønstre, som måske ikke behøver at være aktuelle længere.

Jalousi, psykolog, behandling

Når man selv holder jalousien ved lige

Hvis jalousien varer ved, er det ofte fordi, at den enkelte enten oplever gentagende svigt eller holder jalousien i live gennem negative eller uhensigtsmæssige tankemønstre. Det er også grunden til, at mange oplever, at jalousiproblemer kan fylde meget mentalt, også flere år efter, at jalousien blev udløst.

Da der kan forekomme en forventning om, at svigt kan ske igen, kan den enkelte nemt overbevise sig selv om, at de jaloux tanker, man oplever, er reelle og berettigede. Måske er man overbevist om, at kontrollerende adfærd kan forhindre fremtidige svigt. Den enkeltes følelsesliv påvirker nemlig den adfærd, som udvises i forbindelse med jalousi. Det er derfor nemt at vedligeholde sin jalousi gennem bestemte reaktionsmønstre. Med hjælp fra en psykolog kan man arbejde på at ændre disse, så jalousien ikke bliver destruktiv for den enkeltes sociale relationer og mentale velvære.

 

Skal man gå til psykolog, hvis man føler sig jaloux?

Det er helt normalt at opleve jalousi. Faktisk er jalousi ligesom stress- og angstreaktioner evolutionært set en vigtig følelse for os som mennesker. Jalousien viser os, hvornår betydningsfulde forhold for os er i fare for at gå til grunde. Følelsen er derfor med til at motivere os til at bevare vigtige sociale forbindelser i vores liv. I små mængder kan jalousi derfor være helt okay. Den kan altså bekræfte den anden part i, at der er noget på spil, samt at man virkelig holder af hinanden.

For nogle mennesker kan jalousi dog blive for gennemgribende i hverdagen, den kan blive en trussel for forholdet, samt lede til vrangforestillinger og mistillid. Mistroisk eller kontrollerende adfærd kan være med til at opretholde en negativ spiral, hvor bestemte tankemønstre samt frygt for at blive forladt af den anden part forstærkes. Tilstande som denne kan være svære at rette op på, specielt hvis tilliden på et tidspunkt har været brudt. Hos en psykolog kan man undersøge, hvad der ligger til grund for den jalousi og usikkerhed, man oplever. Man kan også få hjælp til at arbejde med uhensigtsmæssige eller destruktive tankemønstre.

 

Hvad kan du selv gøre, hvis du føler dig jaloux?

Følgende er gode råd til dig, som oplever jalousirelaterede problemer og som føler, at jalousien bliver en hæmning for enten din egen eller andres mentale sundhed.

 

Bliv klogere på dit eget reaktionsmønster, når du bliver jaloux

Første step er at overveje eller tale med den anden part om, hvad der fremprovokerer jalousien, og hvilke følelser, som dominerer. Ved at opnå større bevidsthed omkring egne tanker, er det meget nemmere at forholde sig til dem på en mere konstruktiv måde. Det er ofte sådan, at jo mere man prøver på at skubbe bestemte tanker eller følelser væk, jo sværere bliver de at bearbejde.

Ved at acceptere følelsen af jalousi kan det blive nemmere at forholde sig til den på en god måde og sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor man føler, som man gør. Kunne nogle af tankerne f.eks. være usande eller misfortolkninger? Og er der mere hensigtsmæssige måder at reagere på, end den måde, man plejer, når jalousien komme snigende?

 

Tal med din partner omkring jalousi

Jalousi kan føre til uoverensstemmelser og konflikter, og det er derfor rigtig vigtigt at have en ærlig dialog med den anden part omkring, hvornår og hvorfor man oplever jalousi. Også for dem, som oplever, at deres partner eller andre føler sig jaloux, er en god kommunikation essentiel. I stedet for at udtrykke sin jalousi gennem vrede eller kontrollerende adfærd kan man lytte og forholde sig mere konstruktivt til hinandens følelser. Måske kan man endda undgå gentagende konflikter i fremtiden.

 

Mindsk risikoen for jalousi ved forbedring af dit mentale velvære

Hvis man føler sig overvældet af jalousi eller negative følelser, kan det være gavnligt at beskæftige sig med ting, som kan forbedre humør og mentalt velvære. Dette kunne være hyggelige oplevelser med venner og familie, kreative projekter, en gåtur i naturen eller meditation. På den måde kan man selv bidrage til, at jalousien ikke kommer til at overskygge éns daglige trivsel.

Mindfulness som meditationsteknik har vist sig at være effektiv, når det kommer til at forbedre den enkeltes mentale overskud. Når man rammes af jalousi, vil det ofte føles som om det er nødvendigt at reagere på forskellige følelser, som dukker op. Det kan føles, som om det er vigtigt at tage tankerne ind samt vende og dreje dem, indtil man finder en løsning. Denne grublen kan fortsætte længe, og man får svært ved at slippe tankerne igen.

Daglig træning i mindfulness kan blive et pusterum, der kan hjælpe den enkelte med at blive bedre til at lade negative tankestrømme passere. Løbende bliver det nemmere bare at observere jaloux tanker og følelser med en accepterende indstilling, uden at dømme det man føler.

Behandling af jalousi, psykolog Østerbro

Jalousi og parterapi

I parforhold er frustrationer forbundet med jalousi sjældent noget, som kun fylder hos den ene part. Jalousi kan ofte ligge til grund for vedvarende konflikter og derfor skabe problemer for begge parter. Gensidig kommunikation og bekræftelse er derfor et vigtigt element og noget, som man gennem terapien kan forbedre sammen.

Det Sunde Sinds psykologer tilbyder alle parterapi, hvor man kan få hjælp til at bearbejde årsager til vedvarende jalousiproblemer. Typisk starter parterapi hos Det Sunde Sind med 1-2 individuelle samtaler. Det kan nemlig være nødvendigt at undersøge, hvad man føler og har brug for selv. Først derefter kan man give udtryk for dette overfor sin partner.

I parterapi er det vigtigt at skabe et trygt rum, som kan rumme de følelser, der opstår, også selvom disse kan være svære at tale om. Alle psykologer i Danmark er omfattet af tavshedspligt. Dette kan øge din tryghed og tillid til Det Sunde Sinds psykologer, både ved individuelle og fælles samtaler.

 

Jalousi og terapi hos Det Sunde Sinds psykologer i København

Det kan være svært at ændre på mennesker omkring os. Det er dog muligt at ændre, hvordan man forholder sig til sine egne reaktioner. Gennem terapi kan du arbejde med forskellige aspekter af din jalousi og sammen med en af Det Sunde Sinds psykologer undersøge, hvad der ligger til grund for din jalousi, samt hvordan du fremadrettet håndterer din jalousi.

Måske medfører jalousien bestemte adfærds- eller tankemønstre, som du gerne vil have hjælp til at tackle og ændre på. Det kan også være, at du har oplevet væsentlige svigt eller traumer, som påvirker dit følelsesliv uhensigtsmæssigt. Sammen med en psykolog kan du få hjælp til at bearbejde eventuelle oplevelser, som kunne ligge til grund for længerevarende jalousi.

 

Vil du gerne høre mere?

Føler du vedvarende problemer relateret til jalousi? Bliver disse en hæmning for dig og dit mentale overskud, kan Det Sunde Sinds psykologer guide og hjælpe dig med din videre udvikling. I terapien får du brugbare redskaber, som kan implementeres i hverdagen og på sigt, og dermed styrke din trivsel og håndtering af jalousi.

Alle psykologer hos Det Sunde Sind har en kandidatgrad i psykologi og har et bredt kendskab til empirisk funderede behandlinger. Forløb hos Det Sunde Sind vil derfor altid være tilpasset den enkeltes specifikke mål, ønsker og behov. Vil du gerne høre mere, er du velkommen til at kontakte os om dine ønsker eller spørgsmål.

 

Kontakt
Medlem af

Gratis E-bog og Nyheder

Indtast din e-mail adresse for at modtage Det Sunde Sinds gratis e-bog og nyhedsbrev.